Uitgangspunt:

Onze school heeft op basis van een leerkrachten-, ouder –en leerlingenenquête een beleid rond huiswerk opgesteld. Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Met huiswerk wordt al het werk bedoeld dat de leerlingen thuis voor de school maken. Dit zijn alle geschreven taken en te leren lessen.

Waarom huiswerk?

Huiswerk is een middel om …

1. Bepaalde leerstof extra in te oefenen, te automatiseren en vast te zetten.

2. Een gezonde leer-en werkhouding te ontwikkelen.

3. Het zelfstandig werken te stimuleren. Stapje per stapje willen wij onze leerlingen vaardiger maken om een taak alleen aan te kunnen.

4. Een brug te slaan tussen school en thuis; via het huiswerk zien ouders waarmee de kinderen bezig zijn in de klas. Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis.

Welk soort huiswerk en wanneer?

Woensdagnamiddag is een huiswerkvrije namiddag.

Soorten huiswerk:

·   Herhalen en inoefenen van geziene leerstof (werkblaadje, dictee oefenen, …)

·   Automatiseren (lezen, splits- en tafelkaartjes oefenen, …)

·   Voorbereiden van toetsen (te leren lessen) 

Wat verwachten we hierbij van de ouders?

1. Dagelijkse interesse tonen voor het werk van uw kind:

•       Aanmoedigen en interesse tonen: dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind om zo leervorderingen tot stand te brengen.

•       Bespreken en controleren of het huiswerk gemaakt werd, zeker als uw kind in de naschoolse opvang zijn huiswerk dient af te werken

•       Regelmatig (dagelijks) ondertekenen van agenda Een positieve benadering van de ouders ten aanzien van huistaken kan een negatieve houding en moedeloosheid van een kind voorkomen!

2. Een veilige omgeving

•       Een vast moment kan de gewoontevorming stimuleren. Probeer indien mogelijk ongeveer op hetzelfde uur te starten. Dit kan oeverloze discussies vermijden.

•       Een vaste plaats is belangrijk om rustig te kunnen studeren. Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding (van vb. TV, tablet, …)

 Wat als…

…Uw kind op regelmatige basis het huiswerk niet aankan, of u ervaart dat het veel te lang aan het huiswerk moet werken?

U laat het kind ophouden met het werk en signaleert welke problemen of moeilijkheden uw kind ervaart in de agenda.

… Uw kind het nodige werkmateriaal vergeet mee te nemen naar huis?

Het kan niet de bedoeling zijn dat u met uw kind terug naar de school rijdt om het werk alsnog op te halen. Het kind leert zo een verkeerde attitude aan. Uw kind krijgt voldoende tijd om de schooltas te maken en in de lagere graden wordt deze nog vaak samen met de klasleerkracht gemaakt. Uw kind zal op deze manier best ervaren dat het de volgende keer met meer aandacht de tas moet vullen. U schrijft een nota in de agenda. De leerkracht beslist wat er met de onafgewerkte taak dient te gebeuren

…Uw kind door familiale omstandigheden de huistaak niet heeft kunnen maken? (Het gaat hier niet over ruim op voorhand geplande lessen)

U deelt dit mee aan de klasleerkracht, persoonlijk of via nota in de agenda. De klasleerkracht zal beslissen of het werk op een ander tijdstip gemaakt moet worden.

…Uw kind niet in orde is met een taak en dit zonder aanwijsbare reden?

Een huistaak MOET steeds gemaakt worden. De klasleerkracht schrijft een nota in de agenda. Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, zal de school met u contact opnemen om haar zorgen hieromtrent kenbaar te maken.

 Tot slot:

Kinderen uit dezelfde klas kunnen verschillend huiswerk krijgen. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en huiswerk dat haalbaar is voor iedereen.

Huiswerkplan De Bloesem

Huiswerkplan De Driesprong